Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku.

Zarząd spółki MobilWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie") na dzień 28 czerwca 2024 roku, godz. 10:15 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

7) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,

c) rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,

d) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,

e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.