Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 września 2022 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 września 2022 roku.

Zarząd spółki MobilWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie") na dzień 30 września 2022 roku, godz. 13:00 przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w Warszawie (01-029), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

c. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,

e. pokrycia straty Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.