Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 listopada 2023 roku.

Zarząd MOBILWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (00-712), przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, wpisanej do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

KRS pod nr 0000680331, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 02.11.2023 r. na godzinę 9:30,

które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052

Warszawa.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie

i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany zasad wynagradzania Prezesa Zarządu;

2) wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi;

3) zmian w Statucie Spółki;

4) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Uchylenie §12 ust. 5 pkt. 15) w brzmieniu:

„15) powoływanie i odwoływanie członów Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków

Zarządu),"

Uchylenie §12 ust. 5 pkt. 18) w brzmieniu:

„18) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu."

oraz zastąpienie w § 12 ust. 17) średnika kropką,

Zastąpienie w § 14 ust. 18 pkt. 5) kropki przecinkiem oraz dodanie po nim punktów 6 i 7 w następującym

brzmieniu:

„6) powoływanie i odwoływanie członów Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu,

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu."

Zmiana § 15 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz

wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie."

Proponowane brzmienie:

„2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz

wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą."